fbpx

Dataskyddspolicy

EvaldssonGruppen AB (benämns vidare Företaget) värnar om personlig integritet
och dataskydd. I samstämmighet med GDPR, Dataskyddsförordningen (EU
2016/279) beskrivs i denna dataskyddspolicy hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter som samlas in och behandlas:
Företaget samlar i första hand in personuppgifter direkt från dig som du frivilligt
tillhandahåller till oss, till exempel när du blir anställd, gör förfrågningar, lägger order,
blir leverantör eller kommunicerar med oss via andra kanaler och för att samarbetet
skall ske på bästa sätt.
I förekommande fall hämtas personuppgifter från andra källor så som myndigheter,
via sökmotorer, cookies eller webbplatser.
De personuppgifter som mestadels samlas in är namn, adress, e-postadress och
telefonnummer.

Ändamål med behandling och rättslig grund:
Företaget behandlar personuppgifter för ändamålet att administrera och upprätthålla
kund- och leverantörsrelationer, leverera varor och tjänster, tillhandahålla support samt
marknadsföra våra varor och tjänster och kunna bedriva affärsverksamhet.
För dig som arbetar hos/åt Företaget används dina uppgifter för bland annat
tillgodose din fysiska säkerhet men också för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser
inom arbetsrätt.
När vi behandlar personuppgifter för dess ändamål baseras det på rättslig grund så
som att kunna fullgöra våra avtal, rättsliga förpliktelser och berättigade intressen för
till exempel marknadsföring eller ett samtycke där du skriftligen godkänt att vi får
behandla dina personuppgifter.

Lagringstid av personuppgifter:
Personuppgifterna lagras så länge ändamålet kvarstår och så länge vi är skyldiga
enligt lagstiftning.

Utdelning av personuppgifter:
I de fall personuppgifter kan komma att delas med en tredje part, underleverantörer
och samarbetspartners görs det via ingångna personuppgiftsbiträdesavtal som
säkerställer att personuppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen.
I förekommande fall om överföring skall ske till tredje land görs det i enlighet med
dataskyddsförordningen.
Företaget säljer inte personuppgifter vidare, distribuerar inte vidare eller på annat sätt
gör personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Dina rättigheter och val:
Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få
en kopia av dessa.
Du har rätt till att få felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv
korrigerade.
Om personuppgifternas ändamål inte längre kvarstår och vi inte enligt lagstiftning är
skyldiga att behandla personuppgifterna har du rätt att få dina uppgifter raderade
eller begränsa behandlingen av dem.
Du har i vissa fall rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till annan
personuppgifts-ansvarig, dataportabilitet.
Om en personuppgiftsincident skett gällande dina personuppgifter har du rätt att få
information om detta.
Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter har du
rätt att kontakta oss. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har
klagomål på hur vi behandlas dina personuppgifter.

Kontakta oss:
EvaldssonGruppen AB, organisationsnummer 556751-5381
Tegelbruksgatan 1, 535 30 Kvänum
0512-79 79 90
info@evaldssons.se